top of page

Voorwaarden 2022-2025

Algemene Voorwaarden

Dance Center Dynamic

          2022-2025

 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Dansschool 

Dance Center Dynamic, statutair gevestigd te Purmerend.

correspondentieadres

Madura 22

1448 AB Purmerend

Studioadres:

Neckerstraat 133, Wijdewormer

Lid 

Iedere persoon die zich door ondertekening van het online inschrijfformulier heeft aangemeld als lid van Dance Center Dynamic. 

Voorwaarden 

De Algemene Voorwaarden Dance Center Dynamic. 

Artikel 2: Werkingsfeer 

Deze voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de dansschool en het lid. 

 

Artikel 3: Inschrijving 

Bij officiële inschrijving wordt men lid tot wederopzegging. Officieel is het als het inschrijfformulier door een rechtsgeldig persoon van 18 jaar en ouder is ondertekend.

Personen tot 18 jaar dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een wettelijke vertegenwoordiger. 

Bij inschrijving is men het inschrijfgeld verschuldigd evenals de contributie over de “opzegtermijn”. 

 

Artikel 4: Betaling 

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Het lid kan alleen kiezen uit betaling per kwartaal. Betaling gaat via automatische incasso. Middels het online inschrijfformulier tekent de gezaghebbende voor akkoord.Als het lid in gebreke blijft met het betalen van de contributie behoudt de dansschool zich het recht voor de vordering uit handen te geven. Kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van het desbetreffende lid. 

Bij betalingsachterstand kan deelname aan de lessen/activiteiten door de dansschool worden geweigerd. 

Er bestaat geen recht op restitutie van contributiegelden. 

 

Artikel 5: Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt per de ultimo van het kwartaal, volgend op het kwartaal waarin is opgezegd. looptijd is per 3 maanden, kwartalen starten op: 1/01, 01/04, 01/07, 01/10

Opzegging geschiedt middels een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend opzeggingsformulier. Het opzeggingsformulier is op te vragen bij de dansschool via de mail. De datum van ontvangst is de datum van opzegging (formulier moet binnen zijn voor ingang nieuw kwartaal) formulier kan zowel schriftelijk als per mail worden verstuurd, naar het correspondentieadres.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

De dansschool is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw eigendommen. 

De dansschool is niet aansprakelijk voor het ontstaan of verergeren van lichamelijk letsel.

Bij een blessure opgelopen in een van de danslessen zullen wij altijd een expert aanwijzen in de vorm van een EHBO gediplomeerde, ouders of bij twijfel 112 bellen.  

Een ieder die schade toebrengt aan de inventaris en/of het gebouw zal daarvoor aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 7: Toepasselijk recht: 

Op de relatie tussen het lid en de dansschool is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 8: Overige bepalingen: 

# De dansschool kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden 1x per jaar na aankondiging wijzigen. 

# Het is het lid verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is het lid een vergoeding verschuldigd aan de dansschool van minimaal 500 euro per overtreding. 

# Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in de dansschool is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie van de dansschool. Deze toestemming kan altijd, zonder opgaaf van redenen, worden ingetrokken.

# Het lid dient zich te onthouden van misdragingen.

# Het lid dient aanwijzingen van de dansschool en docenten op te volgen. 

# Het staat de dansschool vrij om tijdens lessen/activiteiten gemaakte beeld- en/of geluidsopnames te gebruiken voor promotie- en andere doeleinden. Dit binnen de AVG wetgeving. 

bottom of page